Sutikimas tvarkyti asmens duomenis

1. Sutinku, kad finansines paslaugas (vartojimo kredito, išperkamosios nuomos, finansavimo, lizingo, finansinės nuomos ir kt.) teikiančios įmonės (toliau – Kredito davėjai), su kuriomis UAB „ALTERO LT“ veikdama kaip finansinių paslaugų tarpininkė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis, asmens kreditingumo ir mokumo vertinimo, finansinių paslaugų teikimo tikslais, taip pat dėl teisėto intereso, kad nebūtų pažeistos mano ir/ar UAB „ALTERO LT“ bei Kredito davėjų teisės, gautų bei tvarkytų mano asmens duomenis.

2. Sutinku, kad Kredito davėjai tiek kartų, kiek yra reikalinga, įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, kreiptųsi į asmens duomenų tvarkytojus ar valdytojus, t.y. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinę mokesčių inspekciją, VĮ Registrų centrą, VĮ Regitrą, Lietuvos banką, kitas kredito ir/ar finansų įmones, įstaigas bei organizacijas, UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“, Negaliojančių dokumentų registro (LR vidaus reikalų ministerija), Ieškomų asmenų registro (Policijos departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos), antstolius, telekomunikacijų bendroves, komunalinių paslaugų teikėjus, skolų išieškojimo įmones, bei kitus asmens duomenų tvarkytojus, iš kurių gautų ir patikslintų visą reikiamą informaciją apie: mano vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, šeimyninę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, asmens tapatybės dokumento duomenis, socialinio draudimo pažymėjimo numerį, darbovietę, įsidarbinimo datą, draudžiamąsias pajamas, gautas ir paskirtas išmokas, vertimąsi ūkine ir individualia veikla bei pajamas iš šių veiklų, kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą bei teises į jį, pageidautų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų (dėl kurių buvo priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas) rūšis ir sumas, esamų arba buvusių finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšis ir sumas, vykdymo terminus, duomenis apie šių įsipareigojimų vykdymą, vykdomųjų bylų duomenis, turto areštų aktų registro duomenis, hipotekos registro duomenis bei kitą informaciją, svarbią atliekant mano kreditingumo, mokumo ir finansinės situacijos vertinimą.

3. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, reikalauti ištrinti asmens duomenis (jeigu atšaukiu savo sutikimą), teisę į duomenų perkeliamumą, bet kada atšaukti savo sutikimą (kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu), teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, kurios kontaktus galiu rasti vdai.lrv.lt.

4. Esu informuotas, kad Kredito davėjai yra mano asmens duomenų valdytojai. Kredito davėjas, kurio sistemoje yra atliekamas vertinimas, mano asmens duomenis tvarko pagal savo veikloje įdiegtas atskiras asmens duomenų saugojimo politikas, su kuriomis UAB „ALTERO LT“ rekomenduoja susipažinti prieš teikiant paraišką finansinei paslaugai gauti.

5. Patvirtinu, kad visa mano UAB „ALTERO LT“ ir Kredito davėjams pateikta informacija yra išsami ir teisinga, pareikalavus sutinku patikslinti ir / ar papildyti pateiktus duomenis bei pateikti dokumentus, patvirtinančius pateiktą informaciją.

6. Sutinku, kad surinkti mano asmens duomenys būtų gaunami, perduodami, tvarkomi ir saugomi tokį laikotarpį, kiek reikalinga įgyvendinti duomenų valdymo/tvarkymo tikslus, bet ne ilgiau nei 5 metus.

7. Man žinoma, kad nesutikus su mano asmens duomenų tvarkymu ir nepateikus visos reikiamos informacijos, UAB „ALTERO LT“ ir Kredito davėjai turi teisę neteikti man paslaugų.