Privatumo Politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Altero LT, UAB, juridinio asmens kodas 304896733, Vilnius (toliau – Bendrovė arba - Mes) gerbia visų fizinių asmenų (įskaitant, savo klientų, kitų interesantų, šios svetainės lankytojų) (toliau – Vartotojai arba - Jūs) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą lankantis Bendrovės svetainėje www.altero.lt (toliau – Svetainė) ir (ar) naudojantis visomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis (toliau – Paslaugos) ir (ar) kreipiantis į Bendrovę.

2. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) visiems Vartotojams pateikiama bendro pobūdžio informacija apie pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuriais vadovaujasi Bendrovė.

3. Vartotojo asmens duomenų tvarkymą nustato 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą, taip pat ši Privatumo politika. Bendrovės ir Vartotojų atskiruose susitarimuose, Bendrovės konkrečiam Vartotojui pateikiamoje informacijoje konkretaus Vartotojo asmens duomenų tvarkymo veiksmai gali būti detalizuoti ir konkretizuoti.

4. Tam, kad sužinotumėte, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, prašome įdėmiai susipažinti su šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

1. Asmens duomenys apie Jus renkami iš Jūsų pateiktos informacijos. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

2. Bendrovė veikia kaip finansinių paslaugų tarpininkė, t. y. yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su finansines paslaugas (vartojimo kredito, išperkamosios nuomos, finansavimo, lizingo, finansinės nuomos ir kt.) teikiančiomis įmonėmis (toliau – Kredito davėjai) ir tarpininkauja teikiant Jums tokias paslaugas. Kredito davėjai yra šie asmenys:

Kredito davėjai Privatumo politika
TF BANK AB
(kodas 556158-1041)
https://tfbank.lt/privatumo-politika 
FinBEE
(kodas 304051511)
https://www.finbee.lt/privatumo-politika/ 
Blenders
(kodas 304230261)
https://d34m5i9by2qell.cloudfront.net/agreements/LT/Lithuanian/PRIVACY_POLICY.pdf 
UAB "Mogo LT"
(kodas 302943102)
https://www.mogo.lt/privatumo-politika
UAB „Credit Service"
(kodas 302431575)
https://www.vivus.lt/privatumo-politika 
UAB "Pro Invest Group"
(kodas 302453988)
https://www.kreditucentras.lt/files/pdf/Privatumopolitika_ProInvestGroup.pdf 
UAB Bendras finansavimas (SAVY),
(kodas 303259527)
https://gosavy.com/privatumo-politika/
UAB IPF Digital (kodas 300622891) https://credit24.lt/assets/docs/personal_data_consent.pdf 
UAB Nordecum – SMS pinigai
(kodas 302535232)
https://smspinigai.lt/paskolos-gavimo-s%C4%85lygos 
SE Capitalia (kodas 40003933213) https://www.capitalia.com/lt< 
Estateguru OÜ (kodas 305009401) https://app.estateguru.co/home/allTerms?termType=PRIVACY_RULES&termId=&termVersion=&country=&lang=lt 
AB „Mano bankas"(kodas 112043081) https://www.manopaskola.lt/privatumo-politika/ 
UAB PayRay (kodas 304862948) https://www.payray.bank/lt/privacy-policy-lt/
CapitalBox AB Lietuvos filialas (kodas 305562697) https://www.capitalbox.lt/sutikimas-tvarkyti-asmens-duomenis 
UAB "Šeili" (kodas 305317406) https://moneytree.lt/privatumo_politika.pdf
UAB Profitus (kodas 304570552) https://www.profitus.com/privacy-policy 
UAB Išmanusis finansavimas (kodas 302789871) https://www.simplefin.lt/
UAB Finora kreditas (kodas 305156796) https://finoracapital.eu/lt/privatumo-politika/ 
UAB "Kredito partneris" (kodas 305137493) https://creditpartner.lt/dokumentacija.html 
Citadele (kodas 304940934) https://www.citadele.lt/files/taisykles/asmens_duomenu_tvarkymo_principai.pdf 
AB „Fjord Bank"(kodas 304493038) https://www.fjordbank.lt/privatumas
SME Finance grupė https://www.smefinance.eu/privatumo-politika/
Urbo bankas, UAB (112027077) https://urbo.lt/lt/privatumo-politika 
GENERAL FINANCING BANKAS (300515252) https://www.gfbankas.lt/privatumo-politika/
Taupiems https://www.taupiems.lt/naujiena/naudojimosi-taisykles-57
Noviti, UAB https://noviti.lt/lt/duomenu-sauga
UADBB, EDRAUDA (kodas 302350714) https://www.edrauda.lt/draudimas/privatumo-politika/
UAB Saldo Bank ( 305334925) https://www.saldo.com/lt-lt/legal/
Lizis, UAB (306145450) https://lizis.lt/privatumo-politika/
Kreditguru, UAB (305757537) https://kreditobrokeris.lt/privatumo-politika/ 
Renti, UAB (305653232) https://www.renti.lt/privatumo-politika

 

3. Kredito davėjai atlieka Jūsų kreditingumo ir finansinės rizikos vertinimą tiesiogiai konkretaus Kredito davėjo sistemoje. Šiuo tikslu informacija apie Jus Kredito davėjo sistemoje bus gaunama iš kitų šaltinių, t. y. iš trečiųjų asmenų, pvz., VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos, VĮ „Regitra“, Negaliojančių dokumentų registro (LR vidaus reikalų ministerija), Ieškomų asmenų registro (Policijos departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos), UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“, Lietuvos banko ir kitų asmenų (kredito įstaigų ir kt.). Esate informuotas(a), kad vertinant kreditingumą, gali būti vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali daryti įtaką Jūsų galimybei sudaryti sandorius.

4. Iš trečiųjų asmenų surinkta informacija apie Jus lieka konkretaus Kredito davėjo, kurio sistemoje buvo atliekamas vertinimas, duomenų bazėse.

5. Kredito davėjai yra Jūsų asmens duomenų valdytojai. Kredito davėjas, kurio sistemoje yra atliekamas vertinimas, Jūsų asmens duomenis tvarko pagal savo veikloje įdiegtas atskiras asmens duomenų saugojimo politikas, su kuriomis susipažįstate prieš pateikdami paraišką per mūsų Svetainę.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

1. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, kai:
◦ Jūs duodate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tam tikrais tikslais;
◦ Siekiant sudaryti bei administruoti kredito sutartį ar Jūsų prašymu atlikdami veiksmus prieš sudarant sutartį;
◦ Siekiama apsaugoti Jūsų esminius interesus;
◦ Jūsų asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni;
◦ Jūsų asmens duomenis tvarkyti yra būtina Bendrovei vykdant teisės aktų nustatytus reikalavimus.

IV. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO BŪDAI

1. Asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi šiais būdais:
◦ Jums lankantis Svetainėje;
◦ Jums pildant Svetainėje esančius dokumentus (prašymus, paraiškas, anketas ir pan.);
◦ Jums užpildžius Svetainėje esančius dokumentus ir patvirtinus apie susipažinimą su Privatumo politika, Kredito davėjams kreipiantis į trečiuosius asmenis, numatytus II. 3 dalyje;
◦ Jums pateikiant asmens duomenis bendravimo su Bendrovės darbuotojais ar atstovais metu;

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

1. Jūsų asmens duomenys Bendrovėje gali būti tvarkomi šiais tikslais:
• Vartojimo kredito tarpininko veiklos vykdymo tikslais, siekiant padėti Kredito davėjams surinkti duomenis, reikalingus Kliento kreditingumo ir finansinės rizikos vertinimo tikslais,
• Tiesioginės rinkodaros,
• Jūsų nuomonės apie Paslaugų kokybę viešinimo Svetainėje,
• Paslaugų kokybės užtikrinimo ir vienodos praktikos formavimo, duomenų subjektų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslu (galimas pokalbių įrašymas)
• Jūsų pateiktų asmens duomenų teisingumo patikrinimo,
• Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo,
• Tinkamo paslaugų teikimo,
Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas sutarties sudarymui ir (ar) įvykdymui, nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti paslaugų.

VI. TARPININKAVIMO TIKSLAIS DĖL FINANSINĖS PASLAUGOS SUTEIKIMO (ĮSKAITANT KREDITINGUMO IR FINANSINĖS RIZIKOS VERTINIMĄ) TVARKOMI DUOMENYS

1. Vartojimo kredito tarpininko veiklos vykdymo tikslais tvarkomi Jūsų paraiškoje pateikti duomenys:
• vardas, pavardė;
• asmens kodas;
• paso arba asmens tapatybės kortelės numeris;
• informacija apie gaunamas pajamas;
• vartojimo paskolų ir (ar) būsto paskolų įmokos, taip pat kiti finansiniai įsipareigojimai (jeigu turite papildomų įsipareigojimų finansinėms institucijoms);
• informacija, ar turite sutuoktinį;
• informacija, ar Jūs ir/ar Jūsų artimieji šeimos nariai ir/ar artimi pagalbininkai eina ar per pastaruosius 12 mėn. ėjo svarbias viešąsias pareigas LR, ES, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose.

2. Daugiau informacijos apie Kredito davėjų asmens duomenų tvarkymą galite rasti konkretaus Kredito davėjo asmens duomenų naudojimo nuostatose.

3. Altero bendradarbiauja su draudimo produktų tiekėjais, siekdama pateikti klientams draudimo produktų pasiūlymus.
Kad toks bendradarbiavimas būtų įmanomas, Jūsų duomenys, reikalingi draudimo pasiūlymui teikti, iš Altero platformos gali būti persiųsti į Altero draudimo partnerių platformas.
Jei norite gauti draudimo produkto pasiūlymą neprisijungus prie Altero paskyros, Jūsų kontaktiniai ir draudimo apsaugos reikalavimų duomenys bus perduoti Altero draudimo partneriams, kad jie susisiektų su jumis ir suderintų draudimo produkto pasiūlymą.

VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

1. Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą. Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant personalizuotų pasiūlymų Jums teikimą, tvarkomi Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

2. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių pranešimų ir turite teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs galite aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui.

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS BENDROVĖS PASLAUGŲ KOKYBĖS VIEŠINIMO SVETAINĖJE TIKSLU

1. Jūsų nuomonės apie Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybę viešinimo Svetainėje tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą. Šiuo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, IP adresas.

2. Jūs turite teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Jūsų nuomonės apie Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybę viešinimo Svetainėje tikslu, aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui, susisiekdami su Bendrove Svetainėje nurodytu elektroniniu paštu.

3. Jūsų nuomonės apie Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybę viešinimo Svetainėje tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 5 (penkeri) metai nuo Jūsų sutikimo gavimo arba iki tol, kol Jūs atšauksite duotą sutikimą. Jums atšaukus sutikimą, Mes saugosime duomenis apie sutikimo davimo faktą 10 (dešimt) metų nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Mūsų reikalavimus.

IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO IR VIENODOS PRAKTIKOS FORMAVIMO, DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO OBJEKTYVUMO TIKSLU

1. Siekiant užtikrinti aptarnavimo bei teikiamų konsultacijų telefonu kokybę ir vienodos praktikos formavimą, duomenų subjektų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumą Bendrovėje tvarkomi telefoninių pokalbių įrašų duomenys. Pokalbių įrašai gali būti naudojami ir įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti, Bendrovei ar tretiesiems asmenims padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims. Šiame punkte nurodytais tikslais automatiniu būdu gali būti įrašomi ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys: konsultuojančio asmens vardas ir pavardė, Jūsų telefono ryšio numeris, pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas.

2. Šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytais tikslais asmens duomenys tvarkomi
• sutarties, sudarytos su Jumis, vykdymo pagrindu (jei duomenys tvarkomi tinkamo paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu) ar
• teisėto Bendrovės intereso pagrindu (jei duomenys tvarkomi vienodos praktikos formavimo, Jūsų prašymų ir/ar skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslu).

3. Šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo duomenų gavimo. Kai esama pagrindo manyti, kad pokalbio įrašo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi pokalbio įrašo duomenys perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis, net ir pasibaigus šiose šiame punkte nurodytam pokalbių įrašų saugojimo terminui.

4. Šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik, jei pokalbis telefonu vyksta naudojant Bendrovei priskirtus telefonų numerius, Bendrovės darbo metu. Bendrovės konsultacijų telefonu teikimo laikas ir telefono ryšio numeriai skelbiami Svetainėje.

5. Norėdami perklausyti pokalbio įrašus, kreipkitės į Bendrovę šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Esant būtinybei, pokalbių įrašai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei pokalbio įrašai perklausomi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, pokalbio įrašų perklausa turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje perklausoje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Bendrovės darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai.

X. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KITAIS TIKSLAIS

1. Jūsų tapatybės nustatymo, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, tinkamo paslaugų teikimo tikslais Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mėnesinis darbo užmokestis/kitos pajamos.
2. Šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytais tikslais asmens duomenys tvarkomi, kol tinkamai ir visiškai išpildytos pirmame punkte išvardintų tikslų sąlygos.
3. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

XI. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

1. Informaciją apie save, Bendrovės prašomus Jūsų asmens duomenis galite pateikti prisijungę prie savo vartotojo paskyros ar atsiuntę elektroniniu paštu.

2. Jūs turite visas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, BDAR ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises, įskaitant teisę:
◦ susipažinti su Bendrovės ir (ar) Kredito davėjų tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;
◦ reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ar kitų įstatymų nuostatų;
◦ nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais tikslais, dėl kurių prašomas Jūsų sutikimas;
◦ nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;
◦ įgyvendinti savo teisę į duomenų perkeliamumą;
◦ įgyvendinti teisę būti „pamirštam“;
◦ skųsti Bendrovės kaip duomenų valdytojo veiksmus Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

3. Savo teises įgyvendinti galite bet kuriuo metu prisijungę prie savo vartotojo paskyros, esančios www.altero.lt ir pateikę prašymą ir (ar) susisiekę su Kredito davėjais kaip tai numatyta jų privatumo politikose.

4. Teisę reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus galite įgyvendinti šia tvarka:
• Jeigu Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir dėl to kreipėtės į Bendrovę, Mes patikrinsime asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą. Jums raštu paprašius bei Bendrovei nustačius, kad duomenys buvo surinkti neteisėtai ir nesąžiningai, Mes sunaikinsime neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdysime tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
• Asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai apriboti, saugosime tol, kol jie bus sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui), kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik: - turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių asmens duomenų tvarkymo veiksmai buvo apriboti; - jei Jūs duodate rašytinį sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis; - jei reikia apsaugoti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

5. Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų Mes pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą duomenų subjekto asmens duomenų sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų apribojimą.

6. Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teisę apriboti duomenų subjekto duomenų tvarkymą esant BDAR nustatytiems pagrindams, įskaitant, bet neapsiribojant, jei tolesnis duomenų tvarkymas, saugojimas yra būtinas Bendrovei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisėtus interesus.

7. Bendrovės atsisakymas įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjekto teises gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8. Informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai.

XII. SLAPUKAI

1. Svetainėje Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Vartotojo tinklo naršyklę ir saugomos Vartotojo kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Vartotojo kompiuterį ar kitą galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius Svetainėje. Vėliau slapukai naudojami Vartotojo kompiuterio ar kito galinio įrenginio identifikavimui ir palengvina Vartotojo prieigą prie Svetainės ar joje esančios informacijos.

2. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

3. Bendrovė stebi Svetainės lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų joje apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Svetainėje metu. Ji padeda Svetainės valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi Svetaine bei suteikia galimybę gerinti Bendrovės teikiamas paslaugas.

XIII. ATNAUJINIMAI

Mes nuolat peržiūrime savo Privatumo politiką ir esant poreikiui ją keičiame (dažniausiai atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus bei duomenų apsaugos praktiką). Atnaujintos versijos skelbiamos mūsų tinklalapyje.